Szkolenia medyczne to różnego rodzaju kursy doszkalające, przekazujące wiedzę, informacje i umiejętności w zakresie ratownictwa, pielęgniarstwa, pierwszej pomocy, itp. Dzięki tego rodzaju warsztatom możliwe jest uzupełnienie wiedzy, nabycie nowych kwalifikacji oraz odświeżenie starych wiadomości. Jakie są rodzaje szkoleń medycznych? Jakie działania podejmowane są na tego rodzaju kursach? Co daje uczestnikom odbycie szkolenia?

Rodzaje szkoleń medycznych.

Szkolenia i kursy medyczne to działania prowadzone zarówno przez placówki i instytucje publiczne, jak i prywatne. Oferta wykładów dostosowana jest do potrzeb uczestników. Do najpopularniejszych typów kursów medycznych zalicza się:

– kursy na ratownika medycznego,

– kursy doszkalające ratowników medycznych,

– szkolenia z pierwszej pomocy,

– opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub chorymi,

– kursy dla pielęgniarek,

– i inne.

Poznań LAB

Działania podejmowane na kursach medycznych. 

Szkolenia medyczne to działania prowadzone przez wysoce wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która z pełnym zaangażowaniem i oddaniem, wprowadza w świat medycyny oraz wykorzystania jej atutów. Kursy prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej, a uzyskana wiedza weryfikowana i sprawdza w procesie egzaminacyjnym. Podczas szkoleń, uczestnicy poznają teoretyczne informacje i zasady postępowania, a także praktyczną umiejętność wykorzystania przyswojonej wiedzy. 

Szkolenie medyczne z Pierwszej Pomocy.

W ramach kursu z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, organizatorzy oferują przebrnięcie przez teoretyczny świat wiedzy, jak również praktyczne wykorzystanie poznanych technik i metod działania. Tematyka i zadania realizowane podczas kursu to:

– postepowanie z poszkodowanym nieprzytomnym,

– ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia,

– postepowanie w razie utraty krążenia,

– pierwsza pomoc psychologiczna,

– postępowanie w urazach, oparzeniach,

– nagłe stany internistyczne,

– pierwsza pomoc dzieci. 

Szkolenia Ratownictwa Medycznego.

Szkolenia medyczne z zakresu Ratownictwa, to kursy organizowane dla lekarzy, ratowników, pielęgniarek, mające na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności medycznych. Kursy te dostarczają możliwość poznania nowoczesnych metod, rozwiązań i technik, które stale się rozwijają i ewoluują. Kursy kończą się sprawdzeniem wiedzy oraz wydaniem odpowiednich certyfikatów i dokumentów, potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. 

O służbie zdrowia w Polsce można powiedzieć wiele, z reguły nie jest to też nic dobrego, ale powoli wszystko zaczyna się zmieniać, gdyż coraz częściej władze szpitali widzą potrzeby pacjentów, a także samego personelu medycznego, który często jest zbyt mały, niedoszkolony, a także nie ma umiejętności miękkich niezbędnych do pracy z ludźmi, szczególnie w sytuacjach stresowych, którą jest choroba u siebie lub bliskich. O ile z liczbą pracowników na oddziale i przemęczeniem personelu niewiele można zrobić, prócz zatrudnienia nowych osób i wdrożenia odpowiednich procedur, to z ich umiejętnościami można zrobić bardzo dużo.

Co powinien umieć personel medyczny?

Pracownicy przychodni i szpitali powinni odbywać cykliczne szkolenia, jednakowo z zakresu procedur obowiązujących w danej jednostce, a także szkolenia medyczne rozwijające ich wiedzę w dziedzinie, w której się specjalizują. Kolejną rzeczą są umiejętności rozmowy z pacjentami, której brakuje, szczególnie lekarzom. Wśród skarg pacjentów, które najczęściej wpływają do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w znacznej mierze przeważają te, które dotyczą zachowania lekarzy, braku kontaktu z nimi, nieinformowania o przebiegu leczenia, lekceważącym traktowaniu. Dzięki szkoleniom z umiejętności miękkich personel medyczny będzie wiedział, co wolno, a czego nie w kontakcie z pacjentem, jakie informacje powinny być przekazywane, w jaki sposób. Szkolenia pozwolą personelowi być jeszcze lepszym, gdyż człowiek uczy się przez całe, życie, a nie tylko w trakcie nauki w szkole, lub na uniwersytecie.

Szkolenia specjalistyczne

Oprócz umiejętności miękkich ważny jest profesjonalizm, dlatego wiedza w zakresie specjalizacji lekarzy i najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie powinna być odnawiana i omawiana co jakiś czas, pomóc w tym mogą odpowiednie szkolenia, sympozja, które powinny być obowiązkiem każdego lekarza. Świat medycyny ewoluuje bardzo szybko, tworzone są nowe leki, lepiej poznawane są różne jednostki chorobowe, rozwijanie wiedzy lekarskiej powinno być na porządku dziennym każdego medyka.

Medycyna jest specyficzną dziedziną, która rozwija się cały czas, władze szpitali powinny iść z tym rozwojem i pomóc swoim pracownikom rozwijać wszelkie umiejętności, które pozwolą lepiej obsługiwać pacjenta, zaczynając od jego umiejętności rozmowy z pacjentem, po umiejętności związane ze specjalizacjami pracowników.